9.103 / Motuz PP 12500/2 dtex 1kg / 1ks

9.103 / Motuz PP 12500/2 dtex 1kg / 1ks

Balenie: 4 ks